Giọng đọc: Nhím Xù  
Tác giả: Đường Thất Công Tử

Tam Sinh Tam Thế – Chẩm Thượng Thư nằm trong hệ liệt “Tam sinh tam thế”, viết về Phượng Cửu (cháu gái Bạch Thiển) và Đông Hoa Đế Quân


 • Chẩm thượng thư - Phần mở
 • Chẩm thượng thư - Chương 1 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 1 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 1 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 1 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 2 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 2 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 2 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 2 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 3 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 3 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 3 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 4 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 4 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 5 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 5 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 5 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 6 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 6 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 6 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 6 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 7
 • Chẩm thượng thư - Chương 8 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 8 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 8 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 9 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 9 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 9 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 10 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 10 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 10 - ...
 • Chẩm thượng thư - Chương 11 - ...